Telefonas

+370 37 222574

El.paštas

krsna.info@gmail.com

Jo Šventenybei Popiežiui

Pranciškui

Katalikų bažnyčios tikintiesiems

2023.01.01

Tarptautinė Krišnos sąmonės Bendrija (ISKCON) reiškia nuoširdžią užuojautą visiems mūsų draugams ir kolegoms Romos katalikų bažnyčioje, išgyvenantiems didelę netektį dėl Jo Šventenybės Popiežiaus Benedikto XVI-jo mirties.

Popiežius Benediktas buvo puikus šiuolaikinės Bažnyčios teologas ir mokslininkas. Iš daugelio Jo parašytų darbų ypač išsiskiria Jo pirmoji enciklika „Deus Caritas Est“ parašyta 2005 metais. Joje Popiežius pasakoja apie beribę Dievo meilę žmonijai. Tokia pačia meilės dvasia grindžiamas ir Gaudija vaišnavų tikėjimas. Popiežius Benediktas taip pat buvo inovatorius. Daugelį dešimtmečių nesavanaudiškai tarnavęs Bažnyčiai, Jis pademonstravo savo nuolankumą ir neprisirišimą, pasitraukdamas iš šių aukščiausių pareigų ir užleisdamas vietą jaunesniam pontifikui, Popiežiui Pranciškui. Toks tarnystės ir atsižadėjimo pavyzdys yra svarbi pamoka šiuolaikiniam pasauliui.

Katalikų Bažnyčia patyrė istorinių pokyčių 1965-siais, kuomet priėmė „Nostra Aetate“ – svarbų Vatikano II susirinkimo dokumentą. Tuo metu žinomas kaip kardinolas Ratzingeris, Benediktas tapo svarbiu balsu šiame susirinkime. ISKCONui 1965-ji taip pat buvo išskirtiniai metai, nes būtent tais metais Šrila Prabhupada atvyko į JAV, nešdamas Viešpaties Krišnos žinią ir skleisdamas meilę Dievui sutinkamai su Gaudija Vaišnavų tradicija.

Šrila Prabhupada 1968-siais parašė laišką Popiežiui Pauliui VI, Jėzaus Kristaus vietininkui:

„Jūsų Šventenybe, prašau priimti mano pagarbius ir nuolankius nusilenkimus Jūsų pėdoms… Reikšmingiausias dalykas žmogaus gyvenime – įgyti meilę Dievui – esminį gyvenimo tobulumą… Žmonių visuomenė laipsniškai degraduoja religingumo ir teisingumo srityse; nuostata kad „teisus tas, kas galingesnis“ pamažu išstumia moralę ir teisingumą… Kadangi jūsų Šventenybė esate vienos didžiausių religijų vadovas, manau, kad būtų tikslinga mums susitikti ir parengti bendradarbiavimo programą… Aš būsiu labai pamalonintas, jei Jūsų Šventenybė suteiks man audienciją. Iš anksto dėkoju už atsakymą.“

Visada Jūsų tarnystėje Viešpačiui
AC Bhaktivedanta Swami

Nors Popiežius Paulius VI ir Šrila Prabhupada nebuvo susitikę, tuo metu, kaip ir popiežiaus Benedikto laikais, ISKCON nariai ėmė bendrauti su daugeliu Katalikų bažnyčios lyderių visame pasaulyje įvairiais tarpreliginiais formatais – formaliais ir neformaliais, apimančiais kardinolus, vyskupus, kunigus, akademikus ir pasaulietiškus lyderius.

ISKCON nariai, kartu su profesoriumi Ravi Gupta, 2008-siais buvo pakviesti į susitikimą su popiežiumi Benediktu Vašingtone, kur jis lankėsi vizito JAV metu. Neilgai trukusio pokalbio metu daktaras Gupta informavo Šventąjį Tėvą apie besitęsiantį dialogą ir draugišką abiejų tikėjimų ir jų institucijų sąveiką.

Kaip teigiama Nostra Aetate: „…induizme žmonės tyrinėja dieviškąją paslaptį, išreikšdami ją tiek mitų turtingumu, tiek tiksliai apibrėžtomis filosofinėmis įžvalgomis. Kasdienius gyvenimo išbandymus jie stengiasi įveikti asketiškos praktikos ir gilios meditacijos pagalba, su pasitikėjimu bei meile kreipdamiesi į Dievą…“

Nostra Aetate toliau teigia: „Todėl Bažnyčia ragina savo sūnus ir dukteris protingai ir geraširdiškai įsitraukti į diskusijas ir bendradarbiavimą su kitų religijų atstovais. Tegul krikščionys, liudydami savo tikėjimą ir savo gyvenimo būdą, kartu pripažįsta, saugo bei skatina tarp nekrikščionių esančias dvasines ir moralines tiesas, jų socialinį gyvenimą ir kultūrą.

Popiežiaus Benedikto laikais mes stebėjome, kaip augo ir sužydėjo ISKCON pasekėjų ir Bažnyčios santykiai. Esame dėkingi už popiežiaus Benedikto paramą šioms pastangoms ir dėkojame už tai, kad Bažnyčia ir toliau sveikina ir skatina bendradarbiavimą įvairiuose forumuose visame pasaulyje.

Esame dėkingi popiežiui Benediktui XVI už jo atsidavimą ir ilgametę tarnystę. Mes meldžiamės kad ir toliau būtų dedamos pastangos „susitikti bei sudaryti bendradarbiavimo programą“, skatinant taiką ir meilę Dievui visame pasaulyje.

Tarptautinės Krišnos sąmonės Bendrijos ISKCON vardu
Anuttama dasa
ISKCON atstovas spaudai
ISKCON GBC narys